x

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn de enige die de contracten met de kopers beheersen met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden eigen aan deze laatsten.

Algemene opmerking: Met de toepassing van deze voorwaarden wordt noch bedoeld, om afhankelijkheden te scheppen, noch om onevenwichtigheden van welke aard ook teweeg te brengen.

Artikel 1. Offerte en bestelling

1.1 Behalve andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden, zijn onze offertes één maand geldig. De catalogi en publicitaire documenten zijn geen vaste en definitieve offertes en hebben slechts een indicatieve niet-contractuele waarde.

1.2 Het bedrijf DEMARET sluit door en voor zijn verkopen nooit een overeenkomst voor onbepaalde tijd; meerdere aanbiedingen of verkopen door het bedrijf DEMARET na elkaar vormen geen doorlopende contractuele relatie. Bovendien is er in dit verband nooit een specifieke en bijzondere overeenkomst.

1.3 De bestellingen gebeuren bij voorkeur met het gebruik van de hiertoe voorziene formulieren.

1.4 Bijgevolg zal iedere bestelling, behalve de bestellingen die werden voorafgegaan door een schriftelijke offerte van onzentwege, ons slechts binden indien zij voldoende duidelijk en precies is.

Artikel 2. Prijs en betaling

2.0 Elke bestelling wordt afzonderlijk onderzocht en de geldende prijs wordt toegepast. Het bedrijf DEMARET behoudt zich het recht voor, de prijslijst aan te passen aan de evolutie van de waarde van de inputs en dit met een minimumfrequentie van 1 keer per jaar.

2.1 Onze prijzen worden aangeduid in euro (€), BTW niet inbegrepen. De BTW, alle andere taksen, de lasten en belastingen in verband met de verkoop vallen ten laste van de koper.

2.2 Onze facturen zijn, behoudens bijzonder akkoord, contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.

2.3 Iedere klacht betreffende de factuur zal ons schriftelijk (brief of fax) moeten worden gestuurd uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de datum van het opsturen ervan.

2.4 Iedere factuur die onbetaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een laattijdigheidsintrest met zich brengen van 1 % per maand en zal onder meer van rechtswege worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 % van het onbetaald gebleven bedrag, als schadevergoeding met een minimum van 50 €.

2.5 Het niet-betalen van een factuur op de vervaldag zal alle andere facturen die aan de koper werden gestuurd, opeisbaar maken en zal ons toelaten al onze latere leveringen aan de koper op te schorten.

2.6 In geval van dubbele betaling komen het bedrijf DEMARET en de koper overeen dat het teveel betaalde bedrag als aftrekpost zal worden beschouwd op de volgende facturen tussen partijen; hetzelfde geldt voor creditnota’s.

Artikel 3. Modaliteiten en termijn van de levering

3.1 Onze prijzen worden berekend voor een levering vanuit onze vestigingen behalve andersluidende melding in de bijzondere voorwaarden. In regel zorgt de koper voor het organiseren van het transport met de firma van zijn keuze. In uitzonderlijke gevallen, indien wij ons gelasten met het transport of de organisatie ervan, vallen de transportkosten in dat geval altijd ten laste van de koper.

3.2 De koper mag gedeeltelijke leveringen niet weigeren.

3.3 De koper draagt alle risico’s in verband met de goederen vanaf het ogenblik dat deze onze ateliers verlaten, meer bepaald deze in verband met het transport, met uitzondering van het transport, nationaal of internationaal, dat wordt uitgevoerd met de uitrusting van de verkoper. Onze firma zal dus niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld indien de goederen zijn beschadigd door de warmte of door andere omstandigheden, zoals vochtigheid, tijdens de, onder meer internationale transporten; aangezien onze firma ondermeer het naleven van de gepaste temperaturen tijdens deze transporten niet beheerst.

3.4 Indien de goederen niet bij de koper kunnen worden geleverd om een reden die aan hem te wijten is, zullen wij het recht hebben hem kosten aan te rekenen voor het transport, de bewaring en het opslaan. Wij zullen eveneens het recht hebben het contract te verbreken overeenkomstig het Artikel 7 en wij zullen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld indien de goederen zijn beschadigd als gevolg van deze vertraging.

3.5 Behalve uitdrukkelijke garantie gegeven in onze bijzon-dere voorwaarden, zijn de leveringstermijnen in onze algemene voorwaarden geen strikte termijnen. Wij zullen enkel verantwoordelijk kunnen worden gesteld na ingebrekestelling en in geval van een belangrijke vertraging en die te wijten is aan een zware fout van ons. Wordt dienaangaande onder meer beschouwd als een vreemde oor-zaak die ons ontslaat van iedere verantwoordelijkheid, de omstandigheid dat de inputs, zoals bij voorbeeld grondstoffen, verpakkingen… niet tijdig werden verkregen door de producent.

Artikel 4. Conformiteit

Bij de ontvangst ervan, zal de koper nagaan of alle goederen overeenstemmen met de bestelling. Hij zal al zijn eventuele opmerkingen formuleren op het document dat de goederen vergezelt. De goederen worden verondersteld door de koper te zijn goedgekeurd uiterlijk 2 kalenderdagen na hun ontvangst, behalve precieze en gedetailleerde klacht die hij ons zou sturen voor het verstrijken van deze termijn per aangetekende brief en onder de voorwaarde sine qua non van het aantonen van de strikte naleving van het punt 5.3 hierna vermeld, door het terugsturen van de goederen op de kosten van de koper alleen. De conformiteit zal alle zichtbare gebreken dekken dit wil zeggen deze die de koper kon ontdekken op het ogenblik van de levering of binnen de 2 kalenderdagen die volgen op een aandachtige en ernstige controle. De gebrekkige of niet-conforme koopwaren zullen, volgens onze keuze, worden vervangen of terugbetaald, met uitsluiting van de ontbinding van de verkoop en alle vergoedingen en intresten.

Artikel 5. Waarborg

5.1 De koper beschikt over de zekerheid dat de goederen werden vervaardigd, verpakt en te koop aangeboden met perfecte naleving van de nationale wetgeving van de verkoper.

5.2 Onze producten worden voorgesteld onder meer conform aan onze specificaties. Deze specificaties maken integraal deel uit van het verkoopscontract en kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden. De gegevens van etikettering en de specificaties worden verondersteld van rechtswege door de cocontractant te zijn doorgegeven aan zijn kopers en andere volgende gebruikers.

5.3 Wij garanderen onder meer de kwaliteit en de versheid van onze producten tijdens de aangeduide verbruiksperiode, op voorwaarde dat zij door de koper in de adequate omstandigheden werden bewaard (een frisse en droge plaats, en beschut tegen geuren) en in hun oorspronkelijke verpakking (zie naar de etikettering en/of specificaties van het product voor meer details). Elke verantwoordelijkheid wordt uitgesloten voor doorverkochte producten, met of zonder transformatie, zonder de hiertoe voorziene verpakking en vergezeld van het etiket van de producent. De koper zal eveneens aan zijn eigen klanten de richtlijnen herinneren voor het opslaan.

5.4 Teneinde de waarborg te kunnen inroepen, zal de koper iedere klacht voor verborgen gebrek moeten betekenen per aangetekende brief binnen een termijn van maximaal 5 kalenderdagen nadat hij de gebreken heeft vastgesteld of normaliter zou moeten vastgesteld hebben.

5.5 Onze waarborg is beperkt, volgens onze keuze, tot het vervangen of het terugbetalen van de gebrekkige goederen met uitsluiting van de ontbinding van de verkoop en alle vergoedingen en intresten.

5.6 Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van verbruik van de goederen na hun vervaldatum of indien de koper de goederen in omloop brengt na hun vervaldatum.

Artikel 6. Overmacht

Worden beschouwd als gevallen van overmacht die ons toelaten de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten of het contract zonder vergoeding te verbreken : gedeeltelijke of algemene stakingen, oproer, lock-out, slecht weer, het stukgaan van machines, brand, of iedere andere oorzaak onafhankelijk van onze wil die de normale uitvoering van onze verplichtingen onmogelijk of ruim duurder of veel moeilijker maakt. Wordt dienaangaande onder meer beschouwd als een vreemde oorzaak die ons ontslaat van iedere verantwoordelijkheid, de omstandigheid dat de inputs, zoals bij voorbeeld grondstoffen, verpakkingen… niet tijdig werden verkregen door de producent.

Artikel 7. Ontbinding van de verkoop

Wij hebben het recht de verkoop van rechtswege te ontbinden, door een betekening van onze wil per aangetekende brief aan de koper in geval van zware niet-uitvoering door de koper van een van zijn contractuele verplichtingen, of indien blijkt dat hij zijn hoofdverplichtingen niet zal uitvoeren of riskeert deze niet uit te voeren en dit, zelfs alvorens deze verplichting opeisbaar wordt. In geval van ontbinding, zal de koper een schadevergoeding en intresten verschuldigd zijn die forfaitair worden vastgesteld op 10 % van de verkoopprijs en met een minimum van 50 €.

Artikel 8. Intellectuele rechten Wij behouden al onze intellectuele rechten over de verkochte waren en hun toebehoren (presentatie, verpakkingen, etc).

Artikel 9. Taal van het contract

De taal van toepassing op de contractuele relaties tussen de klant en de firma is het Frans.

Artikel 10. Voorbehoud van eigendom

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot bij de volledige betaling van de prijs. In geval van doorverkoop van onbetaalde waren, laat de koper, nu reeds, aan de chocoladefabriek DEMARET, alle schuldeisen over, die resulteren uit hun doorverkoop.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Onze contracten worden beheerst door het Belgische recht ongeacht de woonplaats/zetel van de mede-aannemener. Ieder geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met onze contractuele relaties met de koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de jurisdicties van Verviers (België).

Artikel 12: Bescherming van de privacy

Uw bestelling wordt verwerkt volgens ons privacybeleid en de algemene voorwaarden voor gegevensbeschering.